Helena Kvarnsell jobbar som matte och NO/teknik-lärare på Björknässkolan 7-9 i Nacka. Hon har sedan läsåret 09/10 haft klasser där alla elever haft en egen dator och har hela tiden försökt hitta de bästa sätten att använda datorer som pedagogisk hjälpmedel i undervisningen. Helena har också skrivit en bok tillsammans med Håkan Fleischer, Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik, som nyligen har kommit ut.

Helena föreläser båda dagarna under Dialog 2016

Helena

Om du vill veta mer om Helena och hennes arbete kan du besöka hennes blogg matteochno.

Annonser

Ulrika Jonson har haft och har fortfarande många strängar på sin lyra. Hon är grundskollärare och specialpedagog i grunden och har ett inkluderande synsätt på undervisningen. Hon har jobbat som skolutvecklare för IKT och specialpedagogik i Södertälje kommun och har också varit involverad i projekt som rör att skriva sig till läsning med iPads.

I höst har Ulrika börjat som specialpedagog på Skapaskolan i Huddinge som specialpedagog och ett av hennes uppdrag är att arbeta med assisterande teknik som stöd i lärandet.

Ulrika kommer att föreläsa kring inkludering och specialpedagogik med stöd av IT båda dagarna under Dialog.

ulrika

Här kan ni lyssna på en kort intervju med henne kring teknikstöd på ur.se 

En lärares lektions- och kursplanering består vanligtvis av olika typer av handskrivna papper, kalenderblad eller olika dokument i Word eller Excel. En planering som inte alltid blir så överskådlig varken för en själv eller för andra.

Ett spännande planeringsverktyg för lärare, som går undernamnet Ekorn, är nu under utveckling och kommer att möjliggöra att planeringen också blir tillgänglig för elever, studerande och vårdnadshavare. Allt på en och samma plats. Dessutom utvecklas som bäst ett verktyg för meddelanden med spännande funktioner som går under arbetsnamnet Kolibri.

Båda dessa kommer efter pågående testning och utvärdering att integreras med lärplattformen Fronter. Ytterligare en integrering som är på kommande på Fronter förutom Dropbox är Office 365. Allt detta kommer Sven Sjöberg och Tony Jansson, som har testat både Kolibri och ”Ekorn”, att berätta mer om under Dialog 2015. ”

Tony

Under Dialog 2015 kommer Fronter Finland att hålla två föreläsningar, Undersökande lärande samt nyheter och vad som är på gång gällande utvecklingen av lärplattformen.

fronter

Undersökande lärande

Undersökande lärande är ett aktiverande arbetssätt som bl.a. bygger på att vi beaktar elevernas och de studerandes tidigare kunskaper och uppfattningar om olika fenomen. Undersökande lärande ger oss möjligheter att utmana eleverna med autentiska problem, samtidigt som vi har goda möjligheter att anpassa uppgiften till varje elevs och studerandes personliga nivå. Andra viktiga ingredienser i Undersökande lärande är samarbete, informationssökning, media-läskunnighet, kommunikation och att verkligen gå på djupet av olika fenomen. Fronter har byggt upp en modell hur man kan jobba med undersökande lärande och Kenneth Vuorinen berättar kort hur den kan se ut.

Nyheter och vad som är på kommande i Fronter

Under den andra föreläsningen kommer Kenneth att berätta kort om nyheter som har eller snart kommer att lanseras i lärplattformen. Men han kommer också att gå in på hur utvecklingen av Fronter har sett ut som system samt vad som troligtvis är på kommande i framtiden.

Kenneth V

Under rubriken Prestation, motivation och möjligheter föreläser Tone Gunnersen från Hvaler ungdomsskole i Norge under Dialog 2015. Skolan  har deltagit i ett pilotprojekt med Microsoft Norge och Pedkonsult i syfte att öka elevernas motivation och prestation i förhållande till skolarbetet. De har använt OneNote som en digital mapp för att systematisera lärande och förbättra elevernas studieresultat. Skolan har efter projektet ersatt anteckningsböckerna i alla ämnen (utom matte) och använder nu Office 365, OneNote och Fronter.

Tone Gunnersen visar hur man kan använda OneNote för att bidra till ökad motivation och ökat studieresultat och hur man kan flippa/skärminspela bedömningen av elevuppgifter i formativ bedömning. Tone berättar också om hur integrationen av Office 365 i Fronter kan leda till bättre arbetsflöde?

tone bilde Åland

Tone föreläser båda dagarna under seminariet.

Carola Eklund

Hur kan appar och spel fungera som hjälplärare och motivationshöjare i undervisningen i idrott och hälsa

Daniel Gomejzon är lärare i idrott och hälsa på Väsby Nya Gymnasium i Upplands Väsby. 2013 vann Daniel Guld-äpplet i Sverige bl.a. med motiveringen ”Daniel Gomejzon ger eleverna verktyg att utveckla den egna hälsan och samtidigt utveckla sina prestationer, när han förnyar undervisningen i hälsa och idrott med digital teknik”.

Daniel förnyar traditionella lekar som t ex Indiansmyg till att bli TV-spel med häftig musik och härliga ljudeffekter för att få eleverna mer intresserade och engagerade under idrottslektionerna. Han använder sig av QR-koder då de gör MarioBros och xBox kinect för att få eleverna att röra på sig. Hans elever får också välja examinatiossätt där de kan välja på att skriva texter, använda sig av bilder och/eller göra filmer vilket de gör med sina mobiltelefoner.

Daniel föreläser båda dagarna under Dialog 2015!

 

 

Carola Eklund

 

Cecilia Valve arbetar som timlärare i allmänna ämnen på Yrkesträningsprogrammet vid Ålands yrkesgymnasium .Hon har en magister i pedagogiskt ledarskap och är även behörig speciallärare på gymnasienivå. Cecilia kommer att dela med sig hur hon jobbat med iPad i specialundervisningen det senaste året samt vilka appar hon använder sig av som stöd. De studerande har alla individuella planer för sin undervisning vilket är en utmaning i undervisningen och att använda sig av iPad möjliggör att jobba på en rad alternativa sätt. Förutom iPads och apple TV använder sig de studerande också av datorer.

image