PDK-projektets syfte var att genom gränsöverskridande samarbetet mellan universitet och högskolor i Umeå och Vasa undersöka och kartlägga vilken pedagogisk digital kompetens (PDK) som är nödvändig idag för att säkerställa hög kvalitet i undervisning via Internat, för högre utbildning och i näringslivet. Du kan läsa mer om projektet på deras webbplats eller följa dem på Facebook under samma namn.

Med pedagogisk digital kompetens avser man inom projektet

”….lärares förmåga att regelmässigt tillämpa det förhållningssätt, de kunskaper och de färdigheter som krävs för att planera och genomföra samt kontinuerligt utvärdera och revidera IKT-stödda utbildningsinsatser, med grund i teori, aktuell forskning och beprövad erfarenhet och i syfte att på bästa sätt stödja deltagarnas lärande”.

Peter Ehrström, från Åbo Akademi, var en av dem som arbetade inom projektet och han kommer under Dialog 2015 att kort presentera idén bakom projektet med en fokusering på resultaten. Där ingår många praktiska aspekter, som hur man kan och bör stärka den pedagogiska digitala kompetensen, vad en PDK-portfölj bör innehålla, vad som värdsätts/borde värdesättas gällande PDK vid tjänstetillsättningar mm.

Dessutom berättar Peter kort om pilottesten Kvarken Open Online Course, KVOOC (en överregional motsvarighet till internationella MOOC:s), som också genomfördes inom PDK-projektet.

ped_dig_komp_500_168_v2

 

Peter föreläser båda dagarna under Dialog.

Annonser