november 2014


Nu är programmet klar och anmälningen har öppnat. Den senaste versionen av programmet hittar du på startsidan av http://www.mip.ax. Där hittar du också länken till anmälningsblanketten.

Carola Eklund

Annonser

Vid Optimas bygglinje i Jakobstad har de studerande denna höst berättat om sina praktiska byggjobb i bloggform. Att lyckas få 32 byggstuderande med hammaren i handen att dokumentera sina arbeten är en utmaning och kräver ett stort engagemang av handledaren. Vad finns det för vinster, vilka är motgångarna?

Erik Smedlund berättar om den krångliga vägen en vanlig bygglärare haft för att hitta metoder som passar branschen. I Office 365 finns de redskap vi behöver för att på ett modernt sätt kunna dokumentera och dela det arbete som de studerande utför. Ett redskap som de kan fortsätta att använda sig av i yrkeslivet.

Nu finns inte längre några pappersritningar i undervisningen och de studerande använder sin blogg i flera ämnen som bland annat matte, svenska och engelska

Erik

Erik föreläser båda dagarna.

PDK-projektets syfte var att genom gränsöverskridande samarbetet mellan universitet och högskolor i Umeå och Vasa undersöka och kartlägga vilken pedagogisk digital kompetens (PDK) som är nödvändig idag för att säkerställa hög kvalitet i undervisning via Internat, för högre utbildning och i näringslivet. Du kan läsa mer om projektet på deras webbplats eller följa dem på Facebook under samma namn.

Med pedagogisk digital kompetens avser man inom projektet

”….lärares förmåga att regelmässigt tillämpa det förhållningssätt, de kunskaper och de färdigheter som krävs för att planera och genomföra samt kontinuerligt utvärdera och revidera IKT-stödda utbildningsinsatser, med grund i teori, aktuell forskning och beprövad erfarenhet och i syfte att på bästa sätt stödja deltagarnas lärande”.

Peter Ehrström, från Åbo Akademi, var en av dem som arbetade inom projektet och han kommer under Dialog 2015 att kort presentera idén bakom projektet med en fokusering på resultaten. Där ingår många praktiska aspekter, som hur man kan och bör stärka den pedagogiska digitala kompetensen, vad en PDK-portfölj bör innehålla, vad som värdsätts/borde värdesättas gällande PDK vid tjänstetillsättningar mm.

Dessutom berättar Peter kort om pilottesten Kvarken Open Online Course, KVOOC (en överregional motsvarighet till internationella MOOC:s), som också genomfördes inom PDK-projektet.

ped_dig_komp_500_168_v2

 

Peter föreläser båda dagarna under Dialog.

logo_eTw

Hur kan man enkelt koppla sitt ämne med digitala arbetssätt och med internationellt – eller åländskt – skolsamarbete genom eTwinning? Vad händer med elevernas kompetenser när de samarbetar med varandra och med elever i andra länder. Vad kan du som pedagog få ut av ett vidgat nordiskt och  europeiskt kollegium? Bland annat detta diskuteras under eTwinningworkshoppen, där deltagarna också får fundera på hur ett enkelt digitalt—internationellt eller åländskt—projektupplägg kunde se ut.

277 000 pedagoger från hela Europa har gått med i eTwinning.  Av dem är över 13 000 verksamma i  Norden. eTwinning erbjuder Europas lärare en webbcommunity, genom vilken lärare från dagvården upp till gymnasialstadiet kan hitta en eller flera partner och sedan genomföra pedagogiska samarbeten där också eleverna deltar. Samtidigt blir digitala arbetssätt och autentiskt lärande en naturlig del av undervisningen. Inom eTwinning erbjuds lärare även online-fortbildning och fortbildning IRL på olika teman relaterade till internationellt samarbete och digitala arbetssätt.

eTwinningwebbplatsen: http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Workshoppen går båda dagarna, och hålls av Mia Sandvik från eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsenoch av klasslärare och eTwinningambassadör Siw Kyrkslätt-Henriksson på Vikingaåsens skola.

sandvik

Föreläsningen hålls båda dagarna.

En lärares lektions- och kursplanering består vanligtvis av olika typer av handskrivna papper, kalenderblad eller olika dokument i Word eller Excel. En planering som inte alltid blir så överskådlig varken för en själv eller för andra.

Ett spännande planeringsverktyg för lärare, som går undernamnet Ekorn, är nu under utveckling och kommer att möjliggöra att planeringen också blir tillgänglig för elever, studerande och vårdnadshavare. Allt på en och samma plats. Dessutom utvecklas som bäst ett verktyg för meddelanden med spännande funktioner som går under arbetsnamnet Kolibri.

Båda dessa kommer efter pågående testning och utvärdering att integreras med lärplattformen Fronter. Ytterligare en integrering som är på kommande på Fronter förutom Dropbox är Office 365. Allt detta kommer Sven Sjöberg och Tony Jansson, som har testat både Kolibri och ”Ekorn”, att berätta mer om under Dialog 2015. ”

Tony

Under Dialog 2015 kommer Fronter Finland att hålla två föreläsningar, Undersökande lärande samt nyheter och vad som är på gång gällande utvecklingen av lärplattformen.

fronter

Undersökande lärande

Undersökande lärande är ett aktiverande arbetssätt som bl.a. bygger på att vi beaktar elevernas och de studerandes tidigare kunskaper och uppfattningar om olika fenomen. Undersökande lärande ger oss möjligheter att utmana eleverna med autentiska problem, samtidigt som vi har goda möjligheter att anpassa uppgiften till varje elevs och studerandes personliga nivå. Andra viktiga ingredienser i Undersökande lärande är samarbete, informationssökning, media-läskunnighet, kommunikation och att verkligen gå på djupet av olika fenomen. Fronter har byggt upp en modell hur man kan jobba med undersökande lärande och Kenneth Vuorinen berättar kort hur den kan se ut.

Nyheter och vad som är på kommande i Fronter

Under den andra föreläsningen kommer Kenneth att berätta kort om nyheter som har eller snart kommer att lanseras i lärplattformen. Men han kommer också att gå in på hur utvecklingen av Fronter har sett ut som system samt vad som troligtvis är på kommande i framtiden.

Kenneth V

Eleverna vid Godby högstadieskolas pilotklass Språk & Media åk 9 var den första klassen i skolan som arbetade med 1 – 1. Under Dialog 2015 kommer de att berätta om iPad-satsningen på skolan, hur allt började och hur långt de nu kommit. De visar också några inslag om hur de jobbar med iPaden i profilundervisningen men också vilka appar de använder sig av i de övriga ämnena. Det kommer också att finnas tid att ställa frågor till eleverna. Eleverna föreläser både torsdag och fredag.

IMG_0900_1

Nästa sida »